Kategorie

Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 200 000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście  tysiące złotych) i dzieli się na 18 482 158 (słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysięce sto pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B,C, D i E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu

  • Wojciech Czernecki 29,08%
  • FCFF 27,59 %
  • Elmodare Finance Limited 25%
  • Dawid Urban 20,56%

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
Wojciech Czernecki 14 578 882 29,08%
FCFF 9 308 276 27,59%
Elmodare Finance Limited 8 112 842 25,00%
Dawid Urban 8 112 842 20,56%