Kategorie

Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 260 000, 00 złotych (słownie: dwieście sześciesiąt tysiące złotych) i dzieli się na 18 482 158 (słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysięce sto pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B,C, D i E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu

  • Wojciech Czernecki (samodzielnie lub poprzez FCFF Ventures Sp. z o.o.)
  • Dawid Urban
  • Pozostali

Główni akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
Wojciech Czernecki (samodzielnie lub poprzez FCFF Ventures Sp. z o.o.) 9 078 274 34,92%
Dawid Urban 8 738 882 33,61%
Pozostali 8 182 844 31,47%